Friday, December 6th, 2019

Rankontre la Près – Madi 26 mè 2015 – kontestatyon rapò CSC/CA

Frè ak sè’m yo,

Depi lè’m kite pòs Premye Minis la, mwen pa pran lapawòl.  Men, kòm nou tout konnen, reyalizasyon mwen, sa mwen fè pou chanje kondisyon lavi pèp ayisyen an, pale pou mwen.

Jodia, mwen vin’n devan nou, mwen vin’n pale avèk nou.  Jan nou tout konnen, nan tout seksyon kominal, nan tout abitasyon, nan tout komìn, nan Dyaspora, nou tout tap tann, pou Laurent Lamothe anonse nou kandidati’l pou pòs prezidan, pou kontinye bon jan travay nou te komanse ansanm.

Ebyen, mwen pran desizyon sa paske mwen konnen mwen pa sèl nan batay la.

Mwen gen fèm asirans ke Bondye nan syèl, pèp Aysyen kap chache chanjman e sitou jenn yo ap kanpe avè’m jiskobou.

Pandan 31 mwa mwen te pase alatèt Primati a, sousi pa nou sete jwenn solisyon pou rezoud pwoblèm mas pèp la, se te jwenn solisyon pou rezoud pwoblèm tout sektè nan peyi-a san eksepsyon.

Se vizyon sa-a: travay pou mete kanpe yon sosyete modèn, yon ekonomi kap vanse, kote Ayiti ap pran plas li nan peyi demokratik yo, se sa mwen te vle, se pou sa nou tap travay.

Travay la poko fini.  Mwen vle kontinye travay la pou pèp Ayisyen an, pèp mwen renmen anpil la.

Wi pwojè sa-a, vizyon Ayiti modèn sa-a, kote esklizyon pa ladann, enjistis, divizyon pa ladann, koripsyon pa ladan’l, ensekrite pa ladan’l, gang pa ladan’l. Pwojè, vizyon nouvèl Ayiti sa-a, nou paka abandone’l fok nou goumen pou li, fok nou kore’l.

Chimen an difisil se vre, men nou paka bay legen !

Se pou nou rete mobilize pou yon lòt peyi. Mobilize pou kombat grangou ak lavichè.

Frè ak sè’m yo,

Kou Siperyè dè Kont (CSC/CA) fenk soti 3 rapò sou fason mwen tap jere lajan leta lèm tap dirije sèvis leta’a. Yon rapò sou Ministè Afè Etranjè, youn sou Ministè Planifikasyon ak yon lòt sou Primati. Gen 2 nan rapò sa yo ki pagen okenn pwoblèm. Men rapò sou Ministè Planifikasyon an gen ti problèm. Anketè yo di gen pwoblèm. Yo di manke dosye oubyen dosye yo pa konplè, yo pa ase.

conf plaza 2

Nou menm nou konteste tout sa yo di yo :

1-  Nap fè sonje ke lajan ki te debloke aprè 3 siklòn te fini pase nan peyi-a nan lane 2012-2013 te ale jwenn ministè ki ka ede pèp la tout bon vre. Se pa mwen menm ki tap jere lajan sa yo dirèkteman. Kidonk, se ministè ki pi konsène pa dega sa yo kite jwenn pi fò nan kòb la, se yo ki pou bay rapò.

E nòmalman, kontrèman ak sa kap di, tout ministè sa yo te bay rapò. Nou sezi wè la Kou dè Kont di li pa jwenn rapò sa yo epi mete depans sa yo sou do’m.

Mwen pral montre nou tout rapò Kou dè Kont di li pa jwenn yo. Epi nou pral reflechi ak mwen kòman la Kou dè Kont fè pa jwenn yo:

Yo te rele program pou ede pèp la apre siklòn yo, Pwogram Post-Sandy:

Ebyen la Kou dè Kont mete yon premye iregilarite pou 3 milya 425 milyon goud.

 • Yo di yo pagen rapò ki soti nan Ministè Travo Piblik pou 2 milya goud ke yo te voye bay li;
 • Yo di yo pa jwenn rapò pou 1 milya 225 milyon goud ke yo te voye bay Ministè Agrikilti;
 • Yo di yo pa jwenn rapò pou 120 milyon goud yo te voye bay SMCRS;
 • Yo di yo pa jwenn rapò pou 75 milyon goud ki te ale nan Ministè Afè Soyal ak 50 milyon goud kite ale nan FAES;

Nap repete : Si yon kòb dekese pou yon ministè se responsablite ministè ki resevwa lajan an pou bay rapò. Sou pwen sa tout rapò yo disponib nan ministè kite resevwa lajan nan kad pwojè Post-Sandy yo. Nou gen la yon dokiman ki bay tout detay sou pwojè ki egzekite yo.

Pa egzanp, pou 2 milya goud Travo Piblik la rapò a transmèt nan Primati nan dat 27 janvye 2015.

Dezyèm egzanp: Pou montan 1 milya 225 milyon goud Agrikilti te resevwa nou tout te tande ansyen minis agrikilti (Thomas Jacques) nan radyo kote li te di li voye tout rapò san manke.

Twazyèm egzanp: Ansyen Diriktè SMCRS (Donald Paraison) te bay tout explikasyon nan radyo ak dat sou rapò li te voye pou 120 milyon goud nan planifikasyon.

Nou pa konprann pouki sa anketè Kou dè Kont yo pa jwenn rapò sa yo. Dayè gouvènman’m lan te prepare yon dokiman detaye ki disponib sou tout depans kite fèt nan pwogram Post-Sandy a.

2-  Kontra Groupe TRAME : Yo di yo pa jwenn kopi 2 kontra ki te siyen ak GROUPE TRAME alòske men 2 kontra yo siyen, apwouve pa la Kou Siperyè dè Kont…. Men kontra yo, Men siyati Prezidan Kou Siperyè dè Kont lan.

Nou paka konpran’n pouki sa anketè Kou dè Kont yo pa jwenn kopi kontra sa yo.

3-  Fon Komino : Yo di yo pa jwenn rapò sou 1.4 milya goud Fon Komino yo. Alòs ke nou konnen chak ane nan bidjè Repiblik la gen 10 milyon goud ki disponib pou chak kominn.

Men kijan lajan sa te repati…

BMPAD         800 milyon      pou  133 pwojè
CNE                 20 milyon       pou      2 pwojè
MPCE            140 milyon       pou     25 pwojè
MTPTC         380 milyon       pou     59 pwojè

Nou paka konpran’n pouki sa anketè Kou dè kont yo pa jwenn kopi rapò sa yo.

4-  APOLLO MOTORS : Pou Apollo Motors yo pale de yon iregilarite de 33 milyon goud paske nou te kòmande 385 moto 250 cc epi yo livre nou moto 125cc. An bon responsab, nou te ekri founisè a pou’n di’l ke livrezon sa pa korèk paske se moto 250cc nou te kòmande. Ebyen Appollo Motors te rekonèt sa e li bay leta yon kredi de 16 milyon goud pou’l ka pran lòt moto nan men’l. Men kopi lèt la.

Anketè yo gen lèt rekonesans dèt la. Nou paka konpran’n pouki sa yo mete’l nan rapò a kòm iregilarite. Sak pi rèd la yo pa menm retire montan pou kantite moto 125cc nou te resevwa.

5-  Sibvansyon Primati : Yo di gen yon iregilarite de 649 mil 573.72 goud sou yon montan ke Ministè Planifikasyon te transfere bay Primati nan kad sipò pou fonksyònman. Nou konteste iregilarite sa paske yo di ke kontra sa yo te siyen pa lòt manb Kou dè Kont ki pa prezidan la Kou a. Sa se yon pwoblèm entènn Kou dè Kont ki pa ka tonbe sou do mwen kòm minis.

6-  Pou UCAONG : Yo jwenn te gen yon chèk yon montan 1 milyon 586 mil 336.25 goud ki te depoze sou kont yon fonksyonè Ministè Plan nan kad yon pwojè kowoperasyon Espayòl. Lajan dekese a pati de yon kont ke mwen menm minis la òdonatè sou li. Pandan ke nan rapò a, yo rekonèt ke bagay sa paka sou rekonsabilite mwen nan konklizyon an yo mete’l kanmenn sou do’m.

7-  Eglise Unie d’Haiti : Pwojè sa yo egzekite nan Grandans pou yon montan 10 milyon 917 mil 241 goud. Tout prèv yo la, tout pyès jistifikatif yo la. Pouki sa yo konsidere’l tankou yon iregilarite epi mete’l sou do’m?

8-  Kabinè Avoka : Yo repwoche deske pagen kontra pou 9 milyon 997 mil 200 goud. Yo di pa gen rapò, pa gen 2% akont ki vle di tax pou sèvis kabinè avoka. Nou konteste’l paske avoka sa yo te ofri yon sèvis ponktyèl ki vle di yon sèvis pou yon ti bout tan ki pap dire. Kidonk nou peye yo sou bòdwo. Nan ka sa, kabinè a paka bay nou kontra.

9-   IBI-DAA : Pou fini, gen yon iregilarite de 850 mil dola ameriken pou yon konpayi Kanadyen ki rele IBI-DAA ki te ede nou travay sou devlopman estratejik peyi Dayiti. Konpayi sa ap fonksyone nan peyi a depi lane 2003.  Yon kontra 5 lane te siyen depi ane 2010 ak konpayi sa, ki vle di depi avan mwen te Minis Planifikasyon.

10-  IMFESA : se yon konpayi ki lwe leta Ayisyen Elikoptè pou Prezidan peyi a. Yo di gen iregilarite 2 milyon dola meriken paske konpayi sa pa gen otorizasyon fonksyonman eke kontra li pa jwenn benediksyon CNMP. Daprè atik 3 kòd lwa 12 jen 2009 ki fikse règ jeneral pasasyon mache piblik, tout bagay ki konsène sekirite nasyonal paka nan koze mache piblik.

Elikoptè sa ki ap voyaje tout kote nan peyi a ak prezidan an fè pati de sekirite nasyonal. Kidonk, yo paka mete’l nan mache piblik.

Lè Kou dè Kont fin’n korije erè sa yo li fè nan rapò odit sou fason mwen tap jere lajan leta, erè ke li di li te fè paske li pat jwenn rapò yo ak kontra yo, kòm nou gen kontra yo oubyen nou gen enfòmasyon sou kote kontra yo ye, la Kou dè Kont kantite iregilarite yo ap diminye, lè sa ap rete apeprè 7 milyon goud ki se lajan ki depanse pou sibvansyone òganizasyon de baz.

Menm kan nou pa konprann kouman la Kou dè Kont fè pa jwenn rapò sa yo, nou rete kwè anketè yo pap chache fè nou mechanste. Lòt moun ke nou pa idantifye ka anpeche yo jwenn bon jan enfòmasyon pou yo konprann bon jan travay nou tap fè. Nan sans sa, nou swete ke bonjan koreksyon pral fèt prese prese pou verite blayi epi respekte dwa mwen.

Nap profite okazyon sa pou nou di pèp Ayisyen an ke menm si nou rete tèt frèt, bagay sa yo demontre aklè ke gen gwo konplo pou anpeche pèp la vote moun li vle. E sa se yon pwojè esklizyon ki pa gen anyen pou wè ak demokrasi.

Le combat pour une Haiti meilleure vaut la peine.

Kidonk… Mwen pral remèt Prezidan Sena a yon lèt ofisyèl ak enfòmasyon sou tout rapò ki manke yo yon fason pou Kou dè Kont korije erè li yo, epi retire tout komantè ki pa jistifye nan rapò a.

Ayiti se yon Etat de Dwa kote Tout moun gen Dwa ak Devwa!

VIV AYITI !!!

Laurent Lamothe

Ci-joint la présentation

Telecharger

Présentation Hotel Le plaza 26/05/2015

 

Tags

Share

Latest comments

 • Mr Jean Herby;
  Mwen remèsye w pou sipò’w ak devouman’w nan jan wap travay nan Kwadèboukè pou’w ede peyi a soti nan kriz nap travèse a, konsa tou map kontinye konte sou sipò’w nan jan ou menm ak zanmi’w ap denonse karaktè abitrè manm KEP yo nan jan yo ekate’m nan kous la. pale ak zanmi’w fanmi’w elatriye paske nou tout gen dwa viv tankou mounn san nou pa bezwen travèse kay vwazen. Ann kontinye kenbe men yonn lòt pou’n vanse.
  Mèsi anpil frèm.
  Mwen salye’w ak anpil respè

 • Hi Presidan,
  moin pa tro fo nan creole, moin juste vle di ou, pou nou menm nan Houston TX.
  Espwa nou pou Haiti se sou ou li ye. Nou kom diaspora pa gen vwa, haitien se sel apport financiere nou yo besoin. Le li sagi de vwa nou yo fe nou konin nou pa haitien.
  Nou avec ou 100%100. Ou te fe nou gen respect devan lot nation yo par action et travail ou.
  Men kounye a depi ou pa la nou retounin menm janm.

  Hey man we’re proud of you, please fight for your rights don’t let us down.

 • Mon fitu prezidan o non de jezi ou deja prezidan

 • Laurent Lamothe, i love you man… Depi lem fèt se premye fwa…i wish you success you will def get my vote

 • Se mèye prezidan peyi a selman fok nou tout al vote en mas épi fok nou pa bliye konplo pou yo bay l kanè se sel prezidan ki a 5 etwa e li deja gen anpil patene nou pap pran nan dasomann

 • Bon travay lidè, demagoji pap pase, kout kob anba pap rive, nap priye pou ou, kandida ou a beni par le sye. Et il n’y avait jamais plus de transparence dans aucun gouvernement comme la tien. Se pou tèt sa yo pa vle wè ou la wi, yo pa jwenn kote pou yo fè daso, yo vle mete chay la sou dow. Sèlman m ta swete pèp la louvri jel, parceque avec votre projet à la candidature on ira jusqu’au bout. LL2016 you get my vote and any persons i know… success President.

 • Bravo prezidan mwen an se sel ou ki ka fe sa, mwen avek ou, vote pam nan se pou ou li ye. Bravo bondye avek ou pa pe mechan yo

 • Yon gwo bravo pou ou Prezidan Lamothe. bondie avek ou, ba yo leson.

 • Provèb kreyol la di: byen pa peye byen, se vwe wi, paske PM ou pa merite tout sa yo vle fè’w la, men gen yon Bondye ki wè epi ki konnen tout sa moun fè, ou mèt tann. Il est bon d’attendre en silence le secours de l’Eternel, car le secours de l’homme n’est que vanité.

 • Salut pm mwen se dirijan yon ôganizasyon ki rele enenaf nan cx des bqts tels. 48265589/33877955/44492864 nap diw kouraj e kenbe fem nap korew 100% ou ka kontakte nou tou nan kad kanpay ou merci viv lamorthe viv haiti

 • se sa wi bos lèw ap travay fok ou gen dokiman mete nan men yo Lamothe. Montre yo sak rele transparans

 • Notre futur président,nous sommes bcp fière de vous, vous êtes exemplaire, en fait, nous voyons en vous un avenir pour notre chère Haiti, nous vous apprécions bcp! bonne continuité!!!!

 • Nap piblyél patou.

 • BRAVO PREZIDAN , BON TRAVAY,.

 • Se sa liye wi pm malgré sa San wont yo fek komanse ap pale kenbe la pm jenes la avew st Marc red red

 • Bravo futur président d’Haïti. Nou menm pep la nap pran nòt e nou konprann. Depi yo fin aksepte kandidatiw pèp plato santral ap kanpe tèt dwat avew. Commune savanette tèt dwat ak Lamothe

 • Monsieur le futur Président tu as fait un bon travail, moi en tant qu’administrateur aussi j’ai rencontré aussi des irrégularités, ton travail est clair et précis, je suis là avec vous dans tous les moments.

 • map bay jarèt Lamothe. félicitations mon futur président. cours des comptes ap bèbè. ipokrit yo sezi…

 • Pour une fois il y a un leader qui fait preuve de transparence dans sa manière de gérer les deniers publiques. Chapeau M. Lamothe. Je ne regretterai pas mon vite en votre faveur. Dieu vous bénisse! Dieu bénisse Haiti!

 • Si tout bon moun sa yo gen konsyans e yo renmen peyi a mwen panse yap bay tout verite sou dosye sa yo e korije tout ere yo e lave non fitur prezidan peyi a ke yo fe sal la mezanmi ayiti se peyi’m se peyi’w se peyi nou tout ann di non a enjistis dwa moun. Prezidan nou renmen’w e nou chwazi ou kom fitur prezidan peyi a paske se sel avew peyi sa ka rale yon souf. Bon chans prezidan e deja bon travay nan tet peyi a paske bone bone ou ap genyen eleksyon an

 • Mon che ou se yon ayisyen mwen fe yon minimum konfians. Vle pa vle fok travay la kontinye ke Bondye beni’w e viv ayiti Cheri.

 • On appelle ça de la transparence! Une fois votre candidature acceptée, je vais pour une toute première fois accorder une vote et ce sera envers vous. Bon kouraj, plis detèminasyon!

 • Mesi premye minis mwen an. Bondye beni’w. Aba tout mechan ki pa vle we nou yo. big ayiti

 • Mesi premye minis mwen an, sa yo pa vle we a se li yap we. Yo mechan min ak bondye ayiti ka delivre. Kimbe red fre’m nan. bondye beni’w

 • Felicitation cher Premier Ministre. Mwen swete bondye beni’w pou tout sa’w prouve la mwen renmen sa e mwen swete nou tout kab travay ansanm pou ede peyi sa avanse tou sou tout moyen. Que Dieu te garde et accorde à vous tous les possibilités pour aider notre pays, notre Haiti.

 • Bon bon travay Mr le prezidan nou avek ou jiskobou

 • Bien joue Laurent Lamothe. Encore une fois tu demontres que trop bien etre au-dessus et a la hauteur des circonstances. Kite yo kontinye ak demagoji yap fe… pep la la, lap gade. Domaj ke grangou ak la mize anpil ladan yo fe yo gade lot kote. Kontinye ouve je yo. Bravo et je rentre a Haiti pour te donner mon vote une fois ta candidature acceptee. ( ils ne peuvent faire autrement de tout facon).

 • Wawwwww mwen santim kontan, Viv Lamothe, se konsa politik fet se pa monte sou radio ap rablabla joure pale anpil.

 • Travay sa ke’w fè la bon anpil. Kou dè kont kapab jwenn kote pou yo tranche trè byen nan dosye’w la.

 • saw fe ya se sal ye…epi tout pagen anken administrate ki pa rankontre irregilarite nan travay yo….pagen yon gren moun ki ka di yo ka gouvene san irregilarite….sa ka fet wi men se mirak…antouka bon kampay prezidan Lamothe.

 • Participation des internautes.
  Élection présidentielle Haïti vote/ sondage
  http://atlayiti.org/sondage/

 • Mwen kontan sa ou fe a, sa rele transparans Leta.
  Bondye beniw!!